I/ Set Thần - Set Siêu Thần - Mu Online


1. Warrior's2. Anonymous's3. Hyperion's4. Mist's5. Eplete's6. Berserker's7. Garuda's8. Cloud's9. Kantata's10. Rave's11. Hyon's12. Vicious's13. Apollo's14. Barnake's15. Evis's16. Sylion's17. Heras's18. Minet's19. Anubis's20. Enis's21. Ceto's22. Drake's23. Gaia's24. Fase's25. Odin's26. Elvian's27. Argo's28. Karis's29. Gywen's30. Aruan's31. Gaion's32. Muren's33. Agnis's34. Broy's35. Chrono's36. Semeden's37. Vega's38. Chamer's39. Moros's40. Dione's41. Hades's42. Ophion's43. Meter's44. Hegaton's45. Castol's46. Taros's47. Nemesis's48. Amis's49. Trite's50. Mahees's51. Bes's52. Serket's53. Apis's54. Khons's55. Hapy's56. Horus's57. Bragi's58. Alvis's59. Frigg's


- Áo giai nhân, Quần giai nhân, Chân giai nhân, Dây chuyền gió, Cung thiên mệnh.


60. Tyr's


- Tay, Quần, Chân, Ảo ảnh đao, Dây chuyền set.61. Surt's62. Elune's63. Magni's- Áo quyền lực, Mũ quyền lực, Chân quyền lực, Nhẫn gió, Nắm đấm quyền lực.

64/ Set Mahes's
65/ Set Olrum's:

1. Khuyển Xích Quỷ
2. Tay + Quần + Áo + Ring66/ Set Alvitr:

1. Gậy Triệu hồn, Tay, Áo, Chân
2. Dây chuyền nước